Algemene leveringsvoorwaarden b3 Talent Development

Training, teamcoaching en coachingvoorstellen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt.

b3 Talent Development zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

De overeenkomst tussen b3 Talent Development en opdrachtgever wordt gevormd door de opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken. Deze bevatten gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie.

b3 Talent Development start niet eerder met de werkzaamheden dan nadat het voorstel door beide partijen is ondertekend en door b3 Talent Development retour ontvangen is.

Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die b3 Talent Development nodig heeft.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag treedt de wettelijke rente in werking en wordt deze berekend over het gehele declaratiebedrag, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan b3 Talent Development met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal b3 Talent Development dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal b3 Talent Development de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de ondertekende opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft b3 Talent Development vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie.
Annulering van een training, teamcoaching of coachingtraject dient schriftelijk te geschieden. Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, heeft b3 Talent Development recht op onderstaande compensatie:
Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvangsdatum van de eerste bijeenkomst: 50% van het overeengekomen budget. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum van de eerste bijeenkomst: 75% van het overeengekomen budget. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvangsdatum van de eerste bijeenkomst: 100% van het overeengekomen budget.
Indien de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht wil verschuiven heeft b3 Talent Development recht op compensatie van aannemelijk te maken meerkosten.
Bovenstaande is ook van toepassing indien individuele deelnemers zich afmelden. Deelnemers aan de training kunnen zich kosteloos door anderen laten vervangen, mits zij voldoen aan het gestelde profiel.

Contact
Persoonlijk advies of meer informatie? Bel T (073) 610 11 63 of M (06) 24 25 24 82 Voor een inspirerend gesprek !